บริษัท ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น ถูกจัดอันดับให้เป็นองค์กรผู้นำโลกที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม จาก Carbon Disclosure Project (CDP) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลกที่ดูแลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสภาพภูมิอากาศด้วยการวางโครงสร้างระบบซัพพลายเชนในทุกขั้นตอน

เอปสันได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเรื่องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในระบบซัพพลายเชนของบริษัทฯ ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา  โดย CDP ได้ทำการประเมินจากบริษัทมากกว่า 4,800 แห่ง และจัดอันดับ Supplier Engagement Rating จากแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ปี 2019  ซึ่งพิจารณาจากระบบการจัดการเป้าหมายขององค์กร  ขอบเขตการปล่อยก๊าซ และห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่งเอปสันเป็นหนึ่งในบริษัทที่ติดอันดับต้นๆ ขององค์กรที่ได้รับการประเมินจาก CDP

นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เอปสันตระหนักดีว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาร้ายแรงที่สุดที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ และไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น ได้พยายามที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ในวิสัยทัศน์ Environmental Vision 2050 โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง ขนาดเล็ก และแม่นยำของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เอปสันและดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยที่สุด”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here